Како остварити право на субвенцију?

Право на надокнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи (у даљем тексту СУБВЕНЦИЈУ) имају:

  • родитељи који су држављани Републике Србије
  • родитељи деце пријављене на територији Града Београда
  • родитељи чије дете не буде добило место у државном вртићу

Са потврдом да дете није уписано у државни вртић родитељи долазе у приватну предшколску установу Чупко и са установом потписују УГОВОР о боравку детета у предшколској установи, према тржишним условима по којима Установа послује.

Након потписивања уговора са ПУ Чупко, родитељ одлази у Секретаријат за образовање и дечју заштиту, који се налази на адреси Краљице Марије I/XVIII, и тамо предаје:

  • Захтев за остваривање права на накнаду дела трошкова (можете га преузети са сајта Секретаријата за образовање и дечју заштиту, или добити у ПУ Чупко);
  • Оригинал потврду предшколске установе, чији је оснивач Град Београд, да дете није уписано због недовољних капацитета, тј. да је одбијено приликом уписа у државни вртић;
  • Фотокопију извода из матичне књиге рођених за дете, односно решење центра за Социјални рад о статусу родитеља, старатеља, усвојитеља или хранитеља;
  • Фотокопију уверења о држављанству Републике Србије подносиоца захтева;
  • Фотокопију личне карте (извод из читача) подносиоца захтева, односно фотокопију потврде о сталном настањењу на територији Града Београда за страног држављанина или потврду Комесаријата за избегла и расељена лица која имају боравиште на територији Града Београда;
  • Фотокопију уговора са приватном предшколском установом, са свим саставним деловима уговора.

Пошто родитељ преда ову иницијалну документацију, родитељи, а и предшколска установа, биће у обавези да на крају сваког наредног месеца подносе пропратну документацију, на основу које ће се рачунати рефундирани тј. субвенционисани износ за исплату родитељима.

На основу члана 8. Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно лице или физичко лице на територији Града Београда, предвиђено је да родитељ, старатељ, усвојитељ или хранитељ који је већ остварио право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице у радној 2015/2016 години, може остварити право на накнаду дела трошкова и у радној 2016/2017 години на основу поднетог захтева за остваривање овог права, уз који прилаже уговор са приватном предшколском установом ПУ Чупко.

Претходно описани члан одлуке указује на то да сви они који су остварили право на субвенцију у радној 2015/2016 задржавају то исто право, које се наставља и у радној 2016/2017 години, уколико пре почетка 2016/2017 радне године (крајем месеца августа 2016.), Секретаријату за образовање и дечју заштиту доставе захтев за накнаду дела трошкова као и нови, актуелни Уговор о боравку детета у предшколској установи, који ће важити од 01.09.2016. године.

Одлуку у целости можете пронаћи на линку.

На основу поднетог захтева родитељ добија РЕШЕЊЕ, на основу ког је висина средстава субвенције следећа:
београд.рс

Субвенција се исплаћује из буџета Града Београда и биће исплаћена НА ЛИЧНИ РАЧУН РОДИТЕЉА, према Решењу које родитељ буде добио.

Све додатне информације заинтересовани родитељи ће моћи да добију у:

-Градском секретаријату за образовање и дечју заштиту